--S H A D O W S

this 2nd experemental photopack
compozed 4 u, people.


eye...eiichi
chant...eiichi
confused...eiichi
HeatherBar...eiichi
JankaBar...eiichi
i see you...eiichi
003-124-0234...eiichi
rebirth...eiichi
wordsto...eiichi
pulseaway...ezh
tree...ezh
venice...ezh
happy hellowin...ezh
bye...delen
iz0frenija...iz0
iz0...iz0
eight...iz0
sky...iz0
walls...iz0

=other photos (eiichi/iz0)=
tomoko
acid calm
confused-2

--S H A D O W S


iz0 | eiichi